Nejkrásnější česká kniha roku – Cena Arne Sáňky – Kniha – okolo 120 stránek grafiky, doplněných texty, krátkými zamyšleními, i citáty. Snaží se z média knihy, jak ji chápeme, vytěžit co nejvíc. Víra, že kniha je stále žijící médium a vůle dokázat, že může stále překvapit. Ukázat, že kdo knihy nečte, může začít a kdo je hltá, bude překvapen.

Jedná se o čistou bibliofilii a ne o knihu v pravém slova smyslu – její většinová část je obrazová a experimentální. Je jakousi biblí myšlenek a vzorníkem stylu. Každá dvojstrana má vlastní koncept a jedinečné zpracování – bez ručního dokončení by byla jen polotovarem. Naše ruce jsou jedinečným prvkem vytvářejícím unikáty – proto ani jedna kniha není stejná. Samotná grafika vznikala ruční prací, rozlíváním inkoustu, skenováním v exteriérech, využíváním materiálů apod. – v počítači je pouze kompletována a i tak není počítač finálním dokončovatelem. Po vytištění je formát dále upravován, přes namáčení stránek až po jejich pálení pro úplné splnění zadaného konceptu. Využívá za sebou řazených stránek jako jednotlivých snímků videa, samostaných stránek jako solitérů, různých hříček.
Každá strana a každé dílo je osobním vyjádřením něčeho blízkého.
Není to jen dílo na papíře, mnoho dvoustran obsahuje GPS souřadnice jejich vzniku nebo inspirace, odkazy na hudbu, jejíž metaforou jsou a spoustu dalších skrytých šifer a odkazů na další média.
Je rozdělena na tři části – první, část “A”, jsou díla a tvorba inspirována inkoustem a jeho nevyzpytatelností. Grafika na jejíž počátků stojí náhodnost skvrn, jejich manipulace, fascinace přírodou a její jedinečností, nevytvářející jakoukoliv identickou věc.
Část “B” je “modré období”, ovlivněné životními událostmi v době vzniku knihy – v půlce roku jejího vytváření – stejně jako u Picassa se jednalo o životní zkoušky, deprese, zoufalství, zde vyjádřeno jako podivné souznění přírody a jejího ničení, umělých výbuchů v přírodní struktuře, jako výbuchů v hlavě, stromy vyrůstající z ledového sněhu, bez listů, s vybuchujícími větvemi.
Poslední sekce knihy, část “C”, je již ovlivněna přírodou samotnou, jak ji můžeme vidět kolem nás – stromy, přírodními strukturami, jedinečnými věcmi – přírodou, jak ji často vídáme – ve spojení s městem a výtvory člověka. Existence přírodních útvarů na hrubém a chladném betonu, kdy i žvýkačka nalepená na chodníku vytváří podivný kontrast jedinečného tvaru vytvořeného přírodou na rovném asfaltu.
Kniha, jdoucí ruku v ruce s původní myšlenky pouhé výstavy, taktéž pracuje s množstvím šifer a skrytých významů – bourá klasickou návaznost stránek a nutí čtenáře hledat doplňující stránky. Strany jako samotná čísla písmen v abecedě tvořící slova, různé kusy grafiky rozmístěné po knize, nebo doslovný popis konceptu skrze materiál a pořadí stránek.

 

EN
The book – about 120 pages of graphics, side by side with texts, short thoughts and quotations. It tries to get the most from the format of a book as we know it. There’s a belief books are still a living format, but it can still surprise you. Those who don’t read books will have the place to start a those who enjoys them will be astonished. It’s not a book as we are used to, the biggest part is filled with images a experiments. It’s somehow a bible of thoughts and a manifest of a particular style. Each spread has its own concept and unique manifacturing – without hands-finishing, it will be just a semi-product. Our hands are an extraordinary final touch, creating unique pieces. The graphics itself was made by hands, effusing ink, scanning outdoors, using different materials etc. – computer was used only to asseble the stuff together, but still, computer is not the final finisher. The format is furher edited after printing, from dipping the pages into water, to burning them, just to fullfil the concept. It uses page after page as a video footage, single pages as solitaires, a lot of plays.
Each page and piece is an expression of something close to me.
It’s not a piece on paper only, a lot of spreads contains GPS coordinates of the place of birth of a piece, links to music as an inspiration of the piece, and a lot of more hidden codes and legacies to other media.
It’s devided into 3 secitons – the first one, „A“, are pieces and creations inspired by ink and his unpredictability. At the beginning of the pieces, there’s a randomness of ink splits, manipulation, fascination by nature and its uniqueness, not creating a single thing identical.
Part „B“ is a „blue stage“, influenced by the life turns in the time of creation – half of a year after the start – as well at Picasso, it was „life-exams“, depressions, despairs, expressed by weird connection between nature and its destruction, artificial explosions in a nature structure, like an exlosion in your own head, trees growing up from cold snow, with no leaves, with exploding branches.
Last section of the book, „C“, is influenced by nature itself, as seen in the world around us – trees, nature structures, unique things – nature, as we know – in connection with cities and creation of humankind. Existence of nature shapes on rought and cold concrete, when a chewing gum sticked to a sidewalk creates a curious contrast of an unique shape created by nature on flat ground as well.
The book, going side by side with the basic thought of an exhibition, works with dozens of hidden codes and meanings – it is tearing down the wellknown concept of following pages and forces the observer to find the missing pieces and pages. Pages, as a part of a letter in the alphabet, creating words, different pieces of graphics divided in the book, or literal describtion of a concept through the material and page numbers. 

 

Celý náhled knihy / Full book preview: Garcy Facebook